Studiengangsgraphik Modulabschlusspr├╝fung 98211 PHI Basismodul 9821 PHI Modulabschlusspr├╝fung 98311 PHI Aufbaumodul 9831 PHI Didaktik des Deutschen als Zweitsprache 1990 20.0 ECTS / 560 Studiengang 79 560 20162 D