Studiengangsgraphik Grundlagen der politischen Bildung 61411 5.0 ECTS / PHI Fachdidaktik 1: Grundlagen der politischen Bildung 6141 5.0 ECTS / PHI Methodik, Praxis und Wertorientierung im Politikunterricht (FG GS) 61531 6.0 ECTS / PHI Fachdidaktik 2: Methodik, Praxis und Wertorientierung im Politikunterricht (FG GS) 6153 6.0 ECTS / PHI Sozialkunde 1990 11.0 ECTS / 147 Studiengang 78 147 20162 D