Studiengangsgraphik Sprachkurs (Übung) 34011 10.0 ECTS / PHI Modul 1: Japanisch 1 73401 10.0 ECTS / 085 Geschichte/Kultur (Vorlesung/Übung) 34211 3.0 ECTS / PHI Einführung Studium (Übung) 34212 2.0 ECTS / PHI Geschichte/Kultur (Proseminar) 34213 5.0 ECTS / PHI Modul 3: Grundlagen Japanologie 1 73421 10.0 ECTS / 085 Module der Grundlagen- und Orientierungsprüfung Japanologie 990 20.0 ECTS / 085 Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) 1000 20.0 ECTS / 085 Sprachkurs (Übung) 34111 10.0 ECTS / PHI Modul 2: Japanisch 2 73411 10.0 ECTS / 085 Sprachkurs (Übung) 34311 5.0 ECTS / PHI Sprachkurs (Übung) 34312 5.0 ECTS / PHI Modul 4: Japanisch 3 73431 10.0 ECTS / 085 System. Grammatik (Übung) 34411 2.5 ECTS / PHI Lektüre Mod. Prosa (Übung) 34412 2.5 ECTS / PHI Modul 5: Japanisch 4 73441 5.0 ECTS / 085 Literatur/Theater (Vorlesung/Übung) 34611 4.0 ECTS / PHI Akt. Publikationen (Übung) 34612 5.0 ECTS / PHI Literatur/Theater (Mittelseminar) 34613 6.0 ECTS / PHI Modul 7: Literatur/Theater 1 73461 15.0 ECTS / 085 Literatur/Theater (Vorlesung/Übung) 34811 4.0 ECTS / PHI Literatur/Theater (Mittelseminar) 34812 6.0 ECTS / PHI Modul 9: Literatur/Theater 2 73481 10.0 ECTS / 085 Bachelor-Module Japanologie 1990 70.0 ECTS / 085 Bachelorarbeit 1999 10.0 ECTS / 085 Gesamtkonto 2000 70.0 ECTS / 085 Studiengang 52 085 2011 Z