Studiengangsgraphik Einführung 20121 10.0 ECTS / PHI Einführung 72012 10.0 ECTS / 022 Medientheoretische Grundlagen 20221 5.0 ECTS / PHI Medientheoretische Grundlagen 72022 5.0 ECTS / 022 Methoden 20351 5.0 ECTS / PHI Methoden 72035 5.0 ECTS / 022 Module der Grundlagen- und Orientierungsprüfung Buchwissenschaft 990 20.0 ECTS / 022 Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) 1000 40.0 ECTS / 022 Schlüsselqualifikation Praktikum 1995 10.0 ECTS / 022 Gramática a través de textos escritos y orales. 30528 2.5 ECTS Schlüsselqualifikationsmodule 12010 1.0 ECTS / 022 Schlüsselqualifikationen 1500 30.0 ECTS / 022 Soziotechnische Systeme 20431 10.0 ECTS / PHI Soziotechnische Systeme 72043 10.0 ECTS / 022 Unternehmerische Praxis 20531 5.0 ECTS / PHI Unternehmerische Praxis 72053 5.0 ECTS / 022 Rezeption und Nutzung 20631 10.0 ECTS / PHI Rezeption und Nutzung 72063 10.0 ECTS / 022 Kommunikation und Kommunikationssteuerung 20721 10.0 ECTS / PHI Kommunikation und Kommunikationssteuerung 72072 10.0 ECTS / 022 Organisationsleistungen 20821 10.0 ECTS / PHI Organisationsleistungen 72082 10.0 ECTS / 022 Forschungsperspektiven 20921 5.0 ECTS / PHI Forschungsperspektiven 72092 5.0 ECTS / 022 Bachelor-Module Buchwissenschaft 1990 70.0 ECTS / 022 Bachelorarbeit 1999 10.0 ECTS / 022 Gesamtkonto 2000 180.0 ECTS / 022 Studiengang 52 022 20192 E